30.09.2021, 08:00-09:30:
Frukostmøte med Azets Insight
Fjernledelse i en digital kvardag. Påmelding
07.10.2021, 08:00-10:00:
Frukostmøte med BDO

Påmelding her

Næringspolitisk arbeid

Stord Næringsråd er ein frittståande interesseorganisasjon som arbeider på næringslivet sine vilkår for å fremja handel, service, handverk, industri og reiseliv, og andre aktuelle samfunnsoppgåver som er viktig for sysselsetjinga på Stord. Stord Næringsråd arbeider for at rammevilkåra til ei kvar tid skal vera dei beste for næringslivet.

Det næringspolitiske arbeidet omfattar saker innan samferdsle, utdanning og tilgang på næringsareal. Gjennom arbeid i ressursgrupper, styret, samarbeid med andre næringsråd i og utanfor regionen, Næringsalliansen og ikkje minst i tett dialog direkte med medlemmene, vert grunnlaget for gode næringspolitiske føringar gitt.

            

  • Samferdsle

Høyringsuttale til Regional Transportplan Hordaland 2013 - 2024/websites/w10100/digarc/files/Sak 4.3 Høyringsuttale Regional Transportplan.docx

  • Næringslokaler
  • Ressursgrupper
  • Næringsalliansen i Hordaland
123 movies