23.08.2018, 08:00-10:00:
Frukostmøte med Tveit Regnskap!
Me set fokus på effektiv økonomistyring i ein moderne verden!
Påmelding her
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Næringspolitisk arbeid

Stord Næringsråd er ein frittståande interesseorganisasjon som arbeider på næringslivet sine vilkår for å fremja handel, service, handverk, industri og reiseliv, og andre aktuelle samfunnsoppgåver som er viktig for sysselsetjinga på Stord. Stord Næringsråd arbeider for at rammevilkåra til ei kvar tid skal vera dei beste for næringslivet.

Det næringspolitiske arbeidet omfattar saker innan samferdsle, utdanning og tilgang på næringsareal. Gjennom arbeid i ressursgrupper, styret, samarbeid med andre næringsråd i og utanfor regionen, Næringsalliansen og ikkje minst i tett dialog direkte med medlemmene, vert grunnlaget for gode næringspolitiske føringar gitt.

            

  • Samferdsle

Høyringsuttale til Regional Transportplan Hordaland 2013 - 2024/websites/w10100/digarc/files/Sak 4.3 Høyringsuttale Regional Transportplan.docx

  • Næringslokaler
  • Ressursgrupper
  • Næringsalliansen i Hordaland
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreStord Hotell