Kompetanse - Utdanning
Samarbeid skule - arbeidsliv
Mål med Samarbeidet Skule - Arbeidsliv

Samarbeidet skal hjelpa til slik at me;
  • Får til ei meir praktisk opplæring
  • Utdannar arbeidstakarar og arbeidsskaparar for eit framtidig arbeidsliv
  • Planlegg og finn ordningar slik at all ungdom fullfører vidaregåande skule
  • Laga tilpassa undervisning i høgskulen
  • Gje kunnskap om næringslivet i kommunen frå barnehage- til høgskulenivå


Desse er med i Samarbeid skule - arbeidsliv:

Ungdomsskular, vidareg.skular, HSH, sentraladm. Stord Kommune, verksemder, SNR, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, opplæringskontor, Senter for yrkesrettleiing Hordaland Fylkeskommune, Fagopplæringa Hordaland Fylkeskommune, Atheno AS, SNU, Ungdomsrådet, NAV, PPT, Barneskulane og Barnehagane.

Ungt Entreprenørskap (UE) v/ Nina Østensjø Borrevik er sekretariat.

I samarbeid med Rotary har me kvart år eit miniseminar under Utdanningsmessa. Seminaret har som mål å samla rådgjevarar, lærarar, skuleeigarar og andre til å få informasjon om konkrete viktige prosjekt for å nå målsetjinga til Samarbeid skule – arbeidsliv.


Tema for Miniseminarene:

2010
Samarbeid Skule Arbeidsliv på Haugalandet og Ungdom – EU sitt program for ikkje-formell læring retta mot ungdom mellom 13-30 år.

2011
Helsefag – Utfordringar og moglegheiter i årene som kjem.

2012
Entreprenørskap i utdanning - samhandling kommune – skole – næringsliv og Presentasjon av ”Spleiselag for heimelaga ingeniørar”.
123 movies