Ressursgrupper i Stord Næringsråd
Ressursgruppene skal vera ein stad der kreative, felles planer for Stord skal komme fram. Kva som er det beste for heilskapen på Stord skal vera utgangspunktet for arbeidet i ressursgruppa.

Ressursgruppene skal ha permanent karakter, og det er opp til det valde styret i SNR å endra strukturen for ressursgruppene. Sakene ressursgruppene skal jobba med kan vera kortsiktige prosjektretta oppgåver, og/eller langsiktige faste formål.


Ressursgruppene sitt mynde

Ressursgruppene skal fungere som et råd og ha en veiledende funksjon overfor styret. Det er styret i SNR som skal ha den endelege avgjerda i saker ressursgruppene behandlar slik at ein sikrar interessene for det totale næringslivet, og at beslutningar har ein heilskapleg karakter.

Ressursgruppene kan ikkje binda Stord Næringsråd opp økonomisk utan at dette er styrebehandla i SNR.


Ressursgruppene sin samansetting

Ressursgruppene kan ha mellom 3 - 6 medlemmer. Medlemmene skal spegla mangfaldet mellom store og små verksemder og den geografiske variasjonen innan sitt fagfelt.
Ressursgruppene skal arbeida direkte opp mot styret, og eit styremedlem er ansvarleg for kvar av dei ressursgruppene som er etablert. Ressursgruppene konstituerer seg sjølv.


Stord Næringsliv har to ressursgrupper. 
Ressursgruppe Reiseliv, oppleving og handel og Ressursgruppe Nettverk U37.

123 movies